اتصال قابل پیاده کردن F1
اتصال قابل پیاده کردن F2
اتصال قابل پیاده کردن F3
فلنج آداپتور
اتصال قابل انبساط
کوپلینگ مستقیم
کوپلینگ انشعابی
کوپلینگ پله ای
کوپلینگ دیواری
نشت بند لوله های مانشنی و ساکت دار
نشت بند لوله ، اتصالات و انواع کوپلینگ:
فلنج اسپیگات
زانو یک سر ساکت، یک سر اسپیگات
زانو دو سر ساکت ویژه لوله های PE , UPVC , GRP
سه راه دو سر ساکت
زانو فابریک در زوایای مختلف
زانوهای فابریکیتد بلند در زوایای مختلف
زانوهای فابریکیتد کوتاه در زوایای مختلف
تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز
سه راه و چهار راه برابر
سه راه و چهار راه نا برابر
SLIP-ON
WELDING NECK
SOCKET WELDING
THREAD
LAP JOINT
BLIND
fa_IRPersian